PAWÔL VWÊ

Jézu sé La Vi

 

Poutji nou pè

canne00251.png

Le mond jôdijou ka fè lé kwétjen pè, ka fè yo viv dan lenkiétud, alow ke Jezu di nou ké i ké épi nou tou lé jou jiska la fen du mond , mé toujou ni an kwent de palé ouvèrteman de la FWA;

Si vwéman nou ka kouè ke sa Jézu di nou an vwé: Alow poutji pani plis dévouman , poutji lésé le plèzir rann nou èsclav konsa? Jezu za di nou an fwa pou tout, ke le mond antjé asou puisans diab la, mé ke li i ranpôté la viktwa asou le mond. Annou pwan kouraj , la fwa sé sa ki pou douèt kouraj tala , pass Jezu di li menm ke la fwa ka déplasé montahn, mé tout sé montahn tala koté yo yé? yo dan le mond ,fo pa nou kité yo déplasé nou okontrè sé nou ki pou déplasé yo …Aggelos

Dans : Non classé
Par didakte
Le 3 janvier, 2007
A 10:20
Commentaires : 0
 
 

BIYO

10014763.jpgPAWÔL VWË , sé an gwoup ki anvi fè kreyôl la avansé, sé pousa , menm si nou ka métrizé fwansé ya tou, nou désidé palé yen ki an kreyol pou nou pé fè lang tala viv. Nou za pétèt oubliyé tout sé istwar oral la nou tann épi lang tala mé nou lé kité ba lé jénérasion ka vini an lang ki konnèt tout istwar nou , ki fè nou ri , pléré, ki tann murmur nou , ki wouè nou triss , i shanté ba nou , nou shanté épiy. Alôw pass nou anmen ï ,nou pa lé paléy sèlman nou lé osi ékwiy pou tout moun konnèt li épi pou yo anmen ï osi kon tout dôt lang , alôw nou ka pwofité di entèrnét pou nou pwézantéy O MOND…Aggelos

Dans : Non classé
Par didakte
Le
A 9:08
Commentaires : 0
 
 

TWÔP TRADISION

banane.jpgNou koumansé pa ni lontan an nouvèl lanné 2007, an lo moun sa vwé souété yonn a lôt « bòn ané », sèlman an sèl bagay vwé : an lanné pé pa désidé bon di koy menm , ni an voeu fôwmulé pé pa èkzosé di koy menm , menm siy bèl , i pé pa fè an sôwt ke ayen shanjé. Sé Bondyé sèl ki pé fè an sôt ke an lanné bon ou ke an voeu èkzosé, mé si ou paka fè volontéy, menm si ou ka di ke ou ka kwè an li , si ou paka fè say diw fè, mwen paka wouè ki manniè lannéw ké méyè , ni non pli kouman voeu ya ou fôwmulé ya ké èkzosé…Aggelos

Dans : Non classé
Par didakte
Le
A 8:46
Commentaires : 0
 
 

SÔM 23

jardin20balata290701.jpgBon Dyé sé bèrjé mwen , mwen péké konnèt la dizèt I ka fè mwen ripozé adan pak ki plen zèb, i ka mennen mwen bô dlo ki calm. I ka nouri nàm mwen é ka mennem mwen adan an shimen ki asiré, pou lanmou non ï Lè mwen téké mashé adan valé lom’b lanmô , mwen péké pè ayen, pas ou épi mwen; Baton’w épi woulèt ou ka konsolé mwen. Ou ka dwésé an tab douvan mwen, an zié tout’ ènmi mwen; Ou ka fwiksioné tèt mwen épi luil’, é koup mwen byen ranpli . koi kil an soi, byen épi mizérikòwd ké akonpanié mwen tout la vi mwen, é mwen ké abité tou lé jou la kay you Sénieur…aggelos

Dans : Non classé
Par didakte
Le 2 janvier, 2007
A 21:52
Commentaires : 0
 
 

projet1.pngPa ZA Pa

O pwémié sièkl sé moun an ki té ka kouè an Jézu a, té ka mashé toupatou pou té simen pawôl li. Yo paté ni piès dénominasion ,sé sèlman krétjen yo té yé. byen sur , yo té ka reyuni kô yo adan mézon , mé osi adan dé légliz kon lé 7 égliz dazi mineur an turki , a jewuzalèm , an siri , dot koté tou ; mé piès sé légliz la paté ni an nom relijion. tout’ koté yo té pasé sé yen ki di Jezu yo téka palé.

Jôdijou lè an moun apwoshéw , o liéy paléw di Jézu i ka paléw di relijion , sa domaj. Fôk nou rikoumansé fè kon avan , antan lontan , o pwemié siekl lè tout moun téka di ke yo téka kouè an bon Djé an Jezu é ke sa té vwèman vwé. Menm si nou ni dé koté ou nou ka réyuni kô nou, an nou fè an sôt ke réyunion tala sensèr pou bon Djé é pou Jezu…Aggelos

La FWA

 Byen dé moun ka di konsa ke yo koiyan. Sèlman yo ka di ke yo paka pwatiké , vwèman ki sans’ sa ni : pyès ! Ou ka kouè adan bon Dyé sa sé vwé , piske ou di ke ou koiyan, mé ou pa lé fè sa i ka diw fè . Réfléshi wou menm a sa ou di ya, épi kompwan’ ke sa pa ni sans’ . Bon sa vwé ke an moun pé kouè adan an lot san anmen’i , sa vwé ! Mé supozon ke ou anmen moun an , ou oblijé fè say diw fè ya pouw sa pwouvéy vwèman ke ou anmen’i , mé osi pouw pé trapé an bénédiksion , dan ka tala ou oblijé pwatiké. Ke bon Djé beniw…Aggelos

Sé pa selman sa i yé JEZU

 An lo istorien ka palé de Jezu , mé sèlman kôm référans istorik, Fo pa sé sèlman konsa pou nou wouèy , mé surtou kom an reférans ispirituèl. Sa nou sav sé ke i vini an jou asou latè, moun wouèy , moun touchéy , moun palé épiy . Mé wou, sa ou fè épiy ? Mwen anvi èkzortéw di fè an démarsh ispirituèl , pou pé shèshé komprann vwèman ki moun i yé , é lè ou ké twouvé , nânm ou , ké ni vwèman an gîd , an bon gîd an gîd ispirituèl JEZU… Aggelos

Pawôl bon Dié

Bonjou tout moun Mwen kréyé blog tala , pou mwen pé partagé épi zot pawol Jesus sovè tout moun. Mwen lé pwézanté zot li kon an guid permanan, pa an moun ki loen nou, kon yo té fè nou kompwan’n mé an moun ki tou pwé’w pou édé’w pou sout’niw. i enspiré lé pwemié disip an liv yo kwiyé la bib é sé adan liv tala ou ké twouvéy ou ké wouè kouman i bon.

San liv tala pèson’n paté ké sav ke ni an cwéyatè , péson’n paté ké sav non pli ni an moun yo kwiyé Jesus…Aggelos

Asanblé , Tanpl ou Legliz

 Tout koté an moun ka réyuni kôy pou pwiyé sa bon Mé a kondision ke sé pou vwèman ba bon Djé glaw Pou shèshé pwézans li , pa pou mété an avan an dénominasion mé JEZU Sovè é Mèt de lumanité ki ba kôy pou tout moun sové.

Si demarsh ou , sé konsa i yé , ou ké ripati beni sinon ou ka rété adan an menm trenten ka défann an relijion ,kiw ké twouvé bon an ziéw, alôw ke sa pa forséman vwé. Tjenbé bon Dje…Aggelos

Dans : Non classé
Par didakte
Le 1 janvier, 2007
A 11:21
Commentaires : 0
 
 

KWEYÔL, an lang entèrnasional.

ilecaravelle.jpgMwen ka béni Létèrnèl Dyé ki ba nou, nou pèp nwè ya , an okazion ki entèrnèt pou nou pé polénizé kwéyôl toupatou dan le mond. An tan lontan sé épi bato pèp « di pwisan »alé  toupatou dan tout zil pou té pé colonizé yo, mé osi pou té pé rann lang yo entèrnasinal , kon lang fwansé , anglé , èspaniôl . Tout koté yo té pasé yo kité lang yo déyié do yo , sé sa ki fè ke tout moun dé zil pèd lang dorijin yo o pwofi de fwansé , anglé , èspaniol tou . Nou pé aranjé sa jodiya , sé pa tou di apwann kwéyôl lékôl ki conté , mé sé ékwiy osi toupatou pou nou pé pérénizéy, é pou sa ,entèrnèt ka ba nou an bèl koud men , nou pa bizoen bato pou alé dan shak péyi , pas’ nou pé , navigé anlè entèrnèt pou nou fè le mond antjé konnèt lang nou an .

Dans : Non classé
Par didakte
Le
A 10:31
Commentaires : 0
 
 
 

Alice |
Didd |
fun top super coi !! |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | avisdroitsocial
| Biblioteca Pedagógica PEUMA
| Prépa CDI