PAWÔL VWÊ

Jézu sé La Vi

 

projet1.pngPa ZA Pa

O pwémié sièkl sé moun an ki té ka kouè an Jézu a, té ka mashé toupatou pou té simen pawôl li. Yo paté ni piès dénominasion ,sé sèlman krétjen yo té yé. byen sur , yo té ka reyuni kô yo adan mézon , mé osi adan dé légliz kon lé 7 égliz dazi mineur an turki , a jewuzalèm , an siri , dot koté tou ; mé piès sé légliz la paté ni an nom relijion. tout’ koté yo té pasé sé yen ki di Jezu yo téka palé.

Jôdijou lè an moun apwoshéw , o liéy paléw di Jézu i ka paléw di relijion , sa domaj. Fôk nou rikoumansé fè kon avan , antan lontan , o pwemié siekl lè tout moun téka di ke yo téka kouè an bon Djé an Jezu é ke sa té vwèman vwé. Menm si nou ni dé koté ou nou ka réyuni kô nou, an nou fè an sôt ke réyunion tala sensèr pou bon Djé é pou Jezu…Aggelos

La FWA

 Byen dé moun ka di konsa ke yo koiyan. Sèlman yo ka di ke yo paka pwatiké , vwèman ki sans’ sa ni : pyès ! Ou ka kouè adan bon Dyé sa sé vwé , piske ou di ke ou koiyan, mé ou pa lé fè sa i ka diw fè . Réfléshi wou menm a sa ou di ya, épi kompwan’ ke sa pa ni sans’ . Bon sa vwé ke an moun pé kouè adan an lot san anmen’i , sa vwé ! Mé supozon ke ou anmen moun an , ou oblijé fè say diw fè ya pouw sa pwouvéy vwèman ke ou anmen’i , mé osi pouw pé trapé an bénédiksion , dan ka tala ou oblijé pwatiké. Ke bon Djé beniw…Aggelos

Sé pa selman sa i yé JEZU

 An lo istorien ka palé de Jezu , mé sèlman kôm référans istorik, Fo pa sé sèlman konsa pou nou wouèy , mé surtou kom an reférans ispirituèl. Sa nou sav sé ke i vini an jou asou latè, moun wouèy , moun touchéy , moun palé épiy . Mé wou, sa ou fè épiy ? Mwen anvi èkzortéw di fè an démarsh ispirituèl , pou pé shèshé komprann vwèman ki moun i yé , é lè ou ké twouvé , nânm ou , ké ni vwèman an gîd , an bon gîd an gîd ispirituèl JEZU… Aggelos

Pawôl bon Dié

Bonjou tout moun Mwen kréyé blog tala , pou mwen pé partagé épi zot pawol Jesus sovè tout moun. Mwen lé pwézanté zot li kon an guid permanan, pa an moun ki loen nou, kon yo té fè nou kompwan’n mé an moun ki tou pwé’w pou édé’w pou sout’niw. i enspiré lé pwemié disip an liv yo kwiyé la bib é sé adan liv tala ou ké twouvéy ou ké wouè kouman i bon.

San liv tala pèson’n paté ké sav ke ni an cwéyatè , péson’n paté ké sav non pli ni an moun yo kwiyé Jesus…Aggelos

Asanblé , Tanpl ou Legliz

 Tout koté an moun ka réyuni kôy pou pwiyé sa bon Mé a kondision ke sé pou vwèman ba bon Djé glaw Pou shèshé pwézans li , pa pou mété an avan an dénominasion mé JEZU Sovè é Mèt de lumanité ki ba kôy pou tout moun sové.

Si demarsh ou , sé konsa i yé , ou ké ripati beni sinon ou ka rété adan an menm trenten ka défann an relijion ,kiw ké twouvé bon an ziéw, alôw ke sa pa forséman vwé. Tjenbé bon Dje…Aggelos

Dans : Non classé
Par didakte
Le 1 janvier, 2007
A 11:21
Commentaires : 0
 

Répondre

 
 

Alice |
Didd |
fun top super coi !! |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | avisdroitsocial
| Biblioteca Pedagógica PEUMA
| Prépa CDI